Kể từ khi thành lập đến nay, Khoa Di sản văn hóa đã đào tạo được hơn 1000 cán bộ bảo tàng cho khu vực Nam Bộ với các hình thức chính quy, vừa làm vừa học, các bậc đào tạo: trung cấp, cao đẳng, đại học. Hiện nay, số lượng sinh viên đang theo học tại Trường và địa phương hơn 200 sinh viên/năm.