THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH BẢO TÀNG HỌC NĂM 2022

01
01
'70

Thông tin tuyển sinh khoa Di sản văn hóa năm 2022!

NGÀNH BẢO TÀNG HỌC

          Unlocking the power of Museum: Journeys of Memory, Identity and Creativity.

          Mở khóa sức manh của Bảo tàng: Các cuộc hành trình của Ký ức, Bản sắc và Sáng tạo

       Bảo tàng và các điểm di sản luôn ẩn giấu những bí mật của quá khứ, hiện tại và tương lai; là môi trường độc đáo cho việc làm giàu tri thức, giáo dục  và thư giãn của con người. Học Bảo tàng học, các bạn sẽ giúp công chúng, cộng đồng khám phá những điều kỳ diệu đó.

       Trong hơn bốn thập kỷ, Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo ngành Bảo tàng học về lý thuyết đương đại và thực hành công việc bảo tàng, bảo tồn di tích. Chương trình cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ về quy trình vận hành, quản lý các bảo tàng, nhìn nhận vai trò của bảo tàng đối với xã hội và cộng đồng; nhấn mạnh đến nghiên cứu liên ngành về bảo tàng và di sản. 

         Hàng ngàn sinh viên ngành Bảo tàng học của chúng tôi đã tốt nghiệp, phát triển sự nghiệp trong các bảo tàng tổng hợp, chuyên ngành, danh nhân; các di tích và khu di sản; bộ phận Quản lý di sản ở địa phương và các viện, trung tâm nghiên cứu, trường học…

         Chúng tôi luôn chú trọng đổi mới chương trình và nội dung đào tạo, để mang lại cho các bạn  hành trang đầy đủ vững vàng  cho những thách thức của công việc tại bảo tàng và các điểm di sản trong bối cảnh hiện nay.

Mời các bạn đến với ngành Bảo tàng học – Khoa Di sản văn hóa!

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội