Thư mời viết bài tham luận Hội thảo Quốc tế

01
01
'70
Di sản văn hoá là nguồn tài sản vô giá của mỗi quốc gia, liên quan đến con người và các cộng đồng. Có thể nói, đây là một lĩnh vực rộng, với nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau, chính vì vậy, việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá vô cùng phức tạp. Trong xu thế chung về hội nhập quốc tế, các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá đã khẳng định những thành tựu cũng như hiệu quả đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá còn nhiều vấn đề liên quan đến quan điểm, nhận thức, quy trình, các yếu tố liên quan và ảnh hưởng. Với mục đích nhìn nhận và đặt ra các vấn đề trong quá trình hội nhập và phát huy giá trị các di sản văn hoá trong bối cảnh hiện nay, Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM) phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc tế “Hội nhập quốc tế về bảo tồn - Cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa”. Hội thảo còn là địa chỉ giới thiệu, kết nối các cá nhân, đơn vị và các tổ chức trong việc hình thành ý tưởng, xây dựng dự án hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
I. NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội thảo sẽ nêu bật các vấn đề chính sau đây:
- Tính tất yếu của hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.
- Cơ hội và thách thức của hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá.
- Sự đa dạng của các phương pháp tiếp cận trong bảo tồn di sản văn hoá của các vùng, các quốc gia và các tổ chức.
- Xây dựng sự hợp tác hiệu quả và hội nhập quốc tế giữa các tổ chức di sản (khu di sản, di tích, bảo tàng, trung tâm lưu trữ, thư viện…)
- Định hình các cơ chế hợp tác trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá. 
- Xây dựng các phương pháp hợp tác sáng tạo và bền vững để ứng phó với những thách thức toàn cầu trong bảo tồn di sản.
- Các giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế và tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá.
- Kinh nghiệm của một số quốc gia, tổ chức trong việc hội nhập quốc tế về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá.
II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
1. Thời gian tổ chức Hội thảo
Hội thảo dự kiến tổ chức một ngày, vào ngày 30/11/2018.
2. Địa điểm tổ chức Hội thảo
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ
Địa chỉ: 49 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, Quận 1.
III. THỂ THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI
1. Quy cách bài viết
- Nội dung tham luận không dài quá 12 trang, được đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14.
- Tham luận cần có tóm tắt, từ 200 - 250 chữ; từ khóa 3 - 5 từ, xếp theo thứ tự A - Z.
- Bài viết cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1, 2; 1.1, 1.2; 1.1.1, 1.1.2… Tên tiểu mục cần ngắn gọn, bôi đậm, không có dấu chấm câu.
- Các đoạn trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, chú thích để ở cuối trang. Cách trích dẫn sách: Tên tác giả (năm xuất bản), tên tài liệu (chữ nghiêng), nhà xuất bản, địa điểm xuất bản, trang trích dẫn (VD: Nguyễn Văn A (2016), Văn hóa làng và nhân cách người Việt, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 10); Trích dẫn tạp chí, báo: Tên tác giả, tên tài liệu (chữ nghiêng), tên tạp chí, số, năm xuất bản, trang (VD: Lê Thị Th, Những vấn đề cốt lõi trong đổi mới thể chế tại Việt Nam hiện nay, Tạp chí KHXH, số 4 (200)/2015, trang 5); Trích dẫn tài liệu là ấn phẩm điện tử: Tên tác giả, tên tác phẩm (chữ nghiêng), tên đơn vị xuất bản, thời gian xuất bản, ngày truy cập, liên kết tài liệu (VD: Nguyễn Thu H, Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, Báo Nhân dân, ngày 03/4/2016, ngày truy cập 30/8/2018, http://nhandan.com.vn/vanhoa/dien-dan/item/29208902-bao-ton-va-phat-huy-di-san-van-hoa-cac-dan-toc-thieu-so.htm). 
- Tham luận cần có mục tài liệu tham khảo để ở cuối bài, có đánh số theo thứ tự, sắp xếp tên tác giả theo thứ tự A - Z. 
- Dưới bài viết, đề nghị ghi rõ tên tác giả, học vị, học hàm, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại và email để Ban Tổ chức tiện liên lạc. 
Bài tham luận sẽ được biên tập, thông qua Hội đồng phản biện. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đưa vào kỷ yếu xuất bản thành sách có chỉ số ISBN. 
2. Thời gian nhận bài
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/10/2018.
3. Địa chỉ nhận bài và liên hệ
- Địa chỉ nhận bài:
 Nguyễn Thái Hòa, Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2. Hoặc gửi bài tham luận qua email: hoanguyen@hcmuc.edu.vn. 
- Thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng liên hệ: 
Phạm Lan Hương, Khoa Di sản văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.35120566; Di động: 0988191632; Email: huongpham@hcmuc.edu.vn. 
Từ khóa: