Học bổng tiến sĩ ngành Khoa học xã hội tại đại học Chiang mai, Thái Lan

01
01
'70
Thông báo:
Học bổng tiến sĩ ngành Khoa học xã hội tại đại học Chiang mai, Thái Lan
Thông tin về Học bổng tiến sĩ ngành Khoa học xã hội tại đại học Chiang mai, Thái Lan, 5 năm cho ứng viên có bằng cử nhân và 3 năm cho ứng viên có bằng Thạc sĩ, bao gồm cả tài trợ cho việc tham gia các hội thảo quốc tế trong thời gian tham gia khóa học.
Thời hạn nộp đơn: 1/9-31/10/2018.
http://rgj.trf.or.th/main/announcement/scholarships-for-asean-students-rgj-asean-2019/

 

Từ khóa: