Ba công khai chương trình Đào tạo CN Quản lý Di sản (Từ 2017 đến năm 2019); CN Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển du lịch (2020 đến nay)

01
01
'70
Mời xem chi tiết các nội dung về 3 công khai cụ thể sau: (chi tiết tại file đính kèm trong từng nội dung)
 
* BIỂU MẪU 17 - CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT):

Ba công khai chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa

Ba công khai chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch

 

 

Từ khóa:

Sự kiện

Mạng xã hội